Robert De Niro, Kim Kardashian, Mandy Moore + More!